δϊηαψεϊ μΰϊψ


ψωιξϊ δτψχιν:
2519 χεψΰιν


τψχ 9 - περςιν μηεμ εηεζψιν επερςιν μΰιμϊ
δψΰμ6543 | τεψρν μτπι 9 ηεγωιν
  


 μιμδ θεα ΰιξΰ


 μιμδ θεα βμ ξζμ θεα


 μιμδ θεα ΰιξΰ


 μιμδ θεα ψεςι


 μιμδ θεα ΰιξεω


 μιμδ θεα ξϊεχδ


 μιμδ θεα ΰιξΰ


μιμδ θεα ηξεγδ


-


-


αεχψ


 χεξε λεμν διεν θριν μφψτϊ


 ιωωω


-


ξλπιρ μξζεεγδ


-


ξλπιρ μξζεεγδ


-


ξλπιρδ μξζεεγδ


-


ξλπιρδ μξζεεγδ


-


ξλπιρδ μξζεεγδ


-


ξλπιρ μξζεεγδ


περςιν μωγδ δϊςετδ εθριν


 μιμδ θεα ΰιξΰ


 μιμδ θεα βιμ


 μιμδ θεα ΰιξΰ


 μιμδ θεα ξχρ


 μιμδ θεα ΰιξΰ


 μιμδ θεα δγψ


 μιμδ θεα ΰιξΰ


 μιμδ θεα ιψιο


-αεχψ


 χεξε λεμν θριν μιτο


 ιωωω


-


ξλπιρ μξζεεγδ


-


ξλπιρ μξζεεγδ


-


ξλπιρδ μξζεεγδ


-


ξλπιρδ μξζεεγδ


-


ξλπιρδ μξζεεγδ


-


ξλπιρ μξζεεγδ

διψων μΰϊψ λγι μδβια

ωΰμεϊ τετεμψιεϊ λψβς αςιψ δρτψιν[τψρεν ωΰμδ ηγωδ]

δΰϊψ δζδ ςγιιο ηι?
πωΰμδ μτπι 19 ωςεϊ ς"ι ξΰι ☽ (λψβς ιω 3 ϊωεαεϊ)

ξιωδε ιεγς ΰικ μωιν λψιλδ μρτψ?
πωΰμδ μτπι 20 ωςεϊ ς"ι δλεϊα ρτψιν (λψβς ιω ϊωεαδ ΰηϊ)

ριτεψιν περτιν
ξωτηδ μΰ πεψξμιϊ2 ϊχφιψ: πλεο ω ιωι δξχριν δζδ δϊηιμ ΰϊ δρτψ ΰζ μτπι ωδεΰ τψω δεΰ ΰξψ μι μδξωικ ΰεϊε ΰαμ αβψρδ ωμι several songs ϊχφιψ: τδ ιδδι
- τψρεξϊ -

ΰιο ρεσ μΰδαδ ϊχφιψ: τδ ζδ ρτψ ηγω ωιωι αλμμ μΰ λϊα εμΰ ηωα ςμιε ΰπι ηωαϊι ςμιε ςν ξχρ λι ξχρ λεϊα ΰϊ δςεπδ δωπιιδ ηιεϊ ξηξγ| ξ.ϊ ϊχφιψ: αρτψ ςαγιν ξ.ϊ ϊχφιψ: αβμμ ωςεγ ξςθ δΰϊψ πρβψ ελξδ αιχωε ξξπι ΰζ μξδ μΰ ιμγι ψηεα ξ.ϊ ϊχφιψ: λπρε δξετμΰδ-δηιτεωιϊ εδηϊεμ δωηεψ ημχ 2 ϊχφιψ: ρτψ δξωκ μρτψ ΄δξετμΰδ- δηιτεωιϊ εδηϊεμ δωηεψ΄ δξετμΰδ-δηιτεωιϊ εδηϊεμ δωηεψ. ϊχφιψ: πιριεο λϊιαδ ψΰωεο. λπρε 50% - τιπχ γιιξεπγ ϊχφιψ: μξδ ωμΰ ϊλπρε? :) ΰμιν ξγΰτΰχΰ ϊχφιψ: η ξ.ϊ ςν δΰμιν δπεψγιν! ΰϊν ξϊϊν ξεεϊ ΰφιμι εςλωιε λεμλν αΰιν μεμδμδ ϊχφιψ: τωεθ ϊϊηιμε διεψωιν- ξ.ϊ ϊχφιψ: ξ.ϊ ωμ διεψωιν (1) ςν λμ δγξειεϊ ωξλιψιν ξων! δεΰ ΰεδα ΰεϊι? | τΰπτιχ ςμ ρει μεπδ ϊχφιψ: ΰηψι ωξϊΰε ςεζα μΰιθμιδ μεπδ ξΰαγϊ ΰϊ δζιλψεο εωεληϊ ΰϊ λμ δζιλψεπεϊ ωμδ ΰιϊε, μεπδ ξϊηιμδ ΰϊ ωπϊ δμιξεγιν δΰηψεπδ ααμιιχ δΰν ϊβμδ ωδιΰ ρεμ απρεο? εξδ ιχψδ ωξϊΰε ιηζεψ εμεπδ μΰ ϊζλεψ ΰεϊε? (ςμιμεϊ ςεπδ 1 αμαγ) δξγψικ δξμΰ μξωϊξω ςιψ δρτψιν δξϊηιμ (μΰ) ϊχφιψ: ωιςξεν εδψαδ χψιπβ΄ περθμβι, δλμ λγι ωδςιψ μΰ ϊξεϊ εδςιχψ ΰϊν (ωζδ ξεζψ λι ΰϊν λαψ ξϊιν) δξγψικ δξμΰ ωμ βεσ δΰιωδ - δρτψ δξχεψι! ϊχφιψ: απεϊ, δΰν ΰι τςν ψφιϊο μγςϊ ξωδε ςμ δβεσ ωμλο εδϊαιιωϊο μωΰεμ? τδ ζδ δ-ξχεν! τπιξιιδ! ϊχφιψ: αεεΰε αεΰε δφγ δΰτμ ωμ ρψθι διμγιν ϊχφιψ: ψεφιν μγςϊ ξδ ςεξγ ξΰηεψι δρψθιν δΰδεαιν, ςμιδν βγμπε? αεΰε εβμε ΰϊ πρϊψεϊ ςεμν ρψθι διμγιν. ΰζδψδ: δρτψ ξλιμ ρτειιμψιν εϊιΰεψιεϊ ξθψιγεϊ, δο ςμεμεϊ μδψερ μκ ΰϊ διμγεϊ!δχεγν
ψωιξϊ δτψχιν:


ψεφδ μτϊεη ηωαεο ηγω μμΰ τιιραεχ ? διψων αηιπν

ΰε
ΰιξιιμ:


ριρξΰ:


 © λμ δζλειεϊ ωξεψεϊ μ-ςιψ δρτψιν | ϊχπεο δΰϊψ | ϊελο τεβςπι/ξτψ ζλειεϊ ιεφψιν ? μηυ μγιεεη!