δϊηαψεϊ μΰϊψ


ψωιξϊ δτψχιν:
1626 χεψΰιν


τψχ 9 - περςιν μηεμ εηεζψιν επερςιν μΰιμϊ
δψΰμ6543 | τεψρν μτπι 5 ηεγωιν
  


 μιμδ θεα ΰιξΰ


 μιμδ θεα βμ ξζμ θεα


 μιμδ θεα ΰιξΰ


 μιμδ θεα ψεςι


 μιμδ θεα ΰιξεω


 μιμδ θεα ξϊεχδ


 μιμδ θεα ΰιξΰ


μιμδ θεα ηξεγδ


-


-


αεχψ


 χεξε λεμν διεν θριν μφψτϊ


 ιωωω


-


ξλπιρ μξζεεγδ


-


ξλπιρ μξζεεγδ


-


ξλπιρδ μξζεεγδ


-


ξλπιρδ μξζεεγδ


-


ξλπιρδ μξζεεγδ


-


ξλπιρ μξζεεγδ


περςιν μωγδ δϊςετδ εθριν


 μιμδ θεα ΰιξΰ


 μιμδ θεα βιμ


 μιμδ θεα ΰιξΰ


 μιμδ θεα ξχρ


 μιμδ θεα ΰιξΰ


 μιμδ θεα δγψ


 μιμδ θεα ΰιξΰ


 μιμδ θεα ιψιο


-αεχψ


 χεξε λεμν θριν μιτο


 ιωωω


-


ξλπιρ μξζεεγδ


-


ξλπιρ μξζεεγδ


-


ξλπιρδ μξζεεγδ


-


ξλπιρδ μξζεεγδ


-


ξλπιρδ μξζεεγδ


-


ξλπιρ μξζεεγδ

διψων μΰϊψ λγι μδβια

ωΰμεϊ τετεμψιεϊ λψβς αςιψ δρτψιν[τψρεν ωΰμδ ηγωδ]
2c4a28b05e5c400306eb30e83bd15804 border=0 width=60 height=60>
αεΰε περθμβιδ .^.
πωΰμδ μτπι 7 ιξιν ς"ι beatle (λψβς ιω 3 ϊωεαεϊ)

ΰτωψ χφϊ ςζψδ?
πωΰμδ μτπι 1 ιξιν ς"ι gulchi (λψβς ιω 6 ϊωεαεϊ)

ριτεψιν περτιν
ξωτηδ μΰ πεψξμιϊ2 ϊχφιψ: πλεο ω ιωι δξχριν δζδ δϊηιμ ΰϊ δρτψ ΰζ μτπι ωδεΰ τψω δεΰ ΰξψ μι μδξωικ ΰεϊε ΰαμ αβψρδ ωμι several songs ϊχφιψ: τδ ιδδι
- τψρεξϊ -

ΰιο ρεσ μΰδαδ ϊχφιψ: τδ ζδ ρτψ ηγω ωιωι αλμμ μΰ λϊα εμΰ ηωα ςμιε ΰπι ηωαϊι ςμιε ςν ξχρ λι ξχρ λεϊα ΰϊ δςεπδ δωπιιδ μτψεθ ςμ ξιϊψι δμα|| ΰαμιο ϊχφιψ: ριτεψν ωμ ηξιωδ ηαψι μδχδ, μλμ ΰηγ ιω ΰϊ δαςιεϊ ωμε, ΰϊ δηωωεϊ ωμε, ΰϊ ψχς ωμε. ΰαμ μλεμν γαψ ΰηγ ξωεϊσ: ΰδαϊν μξεζιχδ. πεεδ ξγαψ || βεβεω ♥ ϊχφιψ: - τπιξιιϊ ςψτγιν ξ.ϊ ϊχφιψ: πΰξ ζδ ιωο ΰαμ ψφιϊι μδηζιψ χμτι ξμηξδ ξ.ϊ ϊχφιψ: ζδ ξαερρ ςμ ριτεψ ωμι αΰιπρθβψν ΰαμ ΰτωψ μδαιο αμι ξ.ϊ δγεψ δαΰ ωμ πριλεϊ γιρπι~ςν ΰπβ΄μ~ ϊχφιψ: ΰξ....διι ϊΰεψιεϊ εργψεϊ ιμγιν ϊχφιψ: ελο, ιω μι φιτιεϊ βαεδεϊ βν ξδετ. one room,two girls|| flower skull ϊχφιψ: ... ϊωΰμε ΰϊ....τεριγεο! ϊχφιψ: 🌎μΰ ξφΰϊι ΰιξεβ΄ι ωμ βμιν ηηη the runaways ξ.ϊ ϊχφιψ: λπρε τπιξδ εϊβμε :-) ξλωτεϊ, ωγιν εαμβο (ξ.ϊ ςν ψιιφ΄μ -δξεωμξϊ!!-) ϊχφιψ: ωμεωδ ρεβιν: ξλωτεϊ, ωγιν εαπι ΰπεω. λωπξφΰεϊ ωϊι βετεϊ, ΰηϊ ωμ ξλωτδ εΰηϊ ωμ ωγ εςμιδο ωμεω θαςεϊ δχρν, θαςεϊ ξχεψ δχρν, απι δΰπεω παδμιν ετεϊηιν αξμηξδ. ϊωΰμε ΰϊ ΰτεμε! ϊχφιψ: ϊωΰμε ΰϊ ΰτεμε ωΰμεϊ, ηαψιν- ΰν μΰ ξβ ϊδψεβ ΰεϊε! ϊιλεο δξιτμφεϊ- ξ.ϊ.ΰ (ηγωω ςεγ τςνν) ϊχφιψ: αιφτψ μξτμφεϊ... ξ.ϊ ηφειιν|ςν ιμγδ πηξγδ ΰωωω ϊχφιψ: .. ωΰμεϊ εϊωεαεϊ βιαεψι δΰεμιξτερ εβεψμε ωμ ΰτεμε ϊχφιψ: ϊωΰμε ωΰμεϊ εϊβμεδχεγν
ψωιξϊ δτψχιν:


ψεφδ μτϊεη ηωαεο ηγω μμΰ τιιραεχ ? διψων αηιπν

ΰε
ΰιξιιμ:


ριρξΰ:


 © λμ δζλειεϊ ωξεψεϊ μ-ςιψ δρτψιν | ϊχπεο δΰϊψ | ϊελο τεβςπι/ξτψ ζλειεϊ ιεφψιν ? μηυ μγιεεη!